You are here: Home Bann Thai Resort

บ้านไทยรีสอร์ท, สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการมีความต้องการพัฒนาพื้นที่ด้านหลังโครงการหมู่บ้านควาย ให้เป็นกลุ่มหมู่บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษา วิถีชีวิตแบบท้องถิ่น    ให้สอดคล้องกับหมู่บ้านควายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นบ้าน  โดยใช้ควายนำเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นในอดีต และยังพบเห็นในปัจจุบัน

รูปแบบ และประเภทของงานเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น  ยกใต้ถุนสูง    ประกอบด้วย เรือนเดี่ยว 16 หลัง เรือนแฝด 8 หลัง และอาคารส่วนต้อนรับ     เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์และสระว่ายน้ำ พื้นที่โดยรวมประมาณ 4 ไร่เศษ  พร้อมระบบสาธารณูปโภค  ในวงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท

แนวทางการออกแบบ กำหนดรูปแบบและรูปทรงอาคาร เป็นลักษณะพื้นถิ่น     เน้นความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

เจ้าของโครงการ บริษัท บ้านไทย รีสอร์ท จำกัด
ที่ตั้ง บริเวณโครงการหมู่บ้านควาย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง 30,000,000 บาท
ปีที่ดำเนินงาน พ.ศ.2545